مجوز های مهبد

خیریه بهشت فرهیختگان فردای تهران در مهرماه ۱۳۹۷ با شماره ثبت ۴۶۱۴۰ در سازمان بهزیستی کشور با هدف تاسیس مرکز شبانه‌ روزی نگهداری از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و با ظرفیت ۲۰ دختر ۶ تا ۱۲ سال به ثبت رسید و پس از اخذ پروانه فعالیت با شماره ۷۱۷/۲۶۹۸/۵۰۵ شبه‌خانواده مهبد از مرداد ۱۳۹۸ شروع به کار کرده‌است.

پروانه تاسیس

پروانه فعالیت

آخرین دیدگاه‌ها