مهبد در یک نگاه…

خیریه بهشت فرهیختگان فردای تهران در مهر ماه ۱۳۹۷ در سازمان بهزیستی کشور با هدف تاسیس مرکز شبانه‌ روزی نگهداری از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست بهزیستی به ثبت رسید و پس از آن شبه خانواده مهبد از مرداد ۱۳۹۸ شروع به کار کرد.
مهبد در کنار شما همیارانش، مجموعه ایست که با عشق، برای فراهم کردن زندگی ای خوب و سالم برای کودکانی که از داشتن خانواده محروم هستند تلاش میکند.
کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست تا ۶ سالگی در مراکز شیرخوارگاه نگهداری می شوند و تعدادی از آنها به خانواده هایی که صلاحیت لازم از نظر بهزیستی را دارند به عنوان فرزند خوانده واگذار می شوند.
این تعداد بسیار کم بوده و تعداد زیادی از کودکان پس از این سن وارد مراکز شبه خانواده میشوند که توسط خیریه هایی که با مجوز رسمی از بهزیستی تاسیس شده اند،مدیریت میشوند و از آن پس مسئولیت قانونی این کودکان به چنین مراکزی سپرده می شود. مهبد یک شبه خانواده است.

بیشتر بدانید

کمک به مهبد

همیاران مهبد فرصت حمایت از کودکانی را دارند که طعم شیرین آغوش خانواده را نچشیده اند. شاید تنها حمایتی اندک بتواند زندگی هر کدام را زیر و رو کند. شما می توانید حامی فرشته هایی باشید که در دنیای شیرین کودکی شان، سیاهی و تلخی هایی را شاهد بودند که حتی شنیدن تراژدی زندگی شان برای بسیاری از ما، غیر قابل تصور است. هر نوع حمایتی میتواند برای هر یک از فرزندان مهبد مرهمی بر زخم هایشان باشد. این فرصت را به آنها و به خودتان بدهید تا در زندگیشان معجزه بسازید. با عشق با حمایت مالی با هر نوع مهارتی که دارید.

نوشته‌های اخیر

آخرین دیدگاه‌ها