کمک نقدی عمومی

شما میتوانید با پرداخت وجوه نقدی هر چند کوچک سهمی در اداره مهبد داشته باشید.

کمک به میزان دلخواه

شما میتوانید با پرداخت وجوه نقدی هر چند کوچک سهمی در اداره مهبد داشته باشید. شما می‌توانید به هر میزان که تمایل دارید از خانه مهبد و فرزندانش حمایت کنید.

loading

آخرین دیدگاه‌ها